De meest duurzame investering in bedrijfspand of kantoorgebouw

Algemene leverings- en garantie voorwaarden Klimadak

Algemene voorwaarden

Klimadak heeft tot doel dat de nieuwe Klimadak dakbedekking, met of zonder energieopwekking, optimaal gaat presteren en dat u als klant van Klimadak tevreden bent en blijft. Wij hanteren hierbij geen moeilijke juridische teksten, maar gewoon 10 heldere afspraken welke dienst doet als onze algemene verkoop-, leverings- en garantievoorwaarden en die iedereen begrijpt.

1. Aanbod en bevestiging

Al onze aanbiedingen zijn prijsvast en zijn uitsluitend geldig binnen de gestelde geldigheidstermijn op de offerte. Mocht iets niet duidelijk zijn of u merkt onvolkomenheden op, dan heeft u de plicht deze aan ons te melden alvorens u ons een opdracht verstrekt. Indien u ons u ons aanbod bevestigt of aanvang laat maken met het uitvoeren van het werk is de opdracht c.q. order door u aanvaard en zijn deze voorwaarden van toepassing. Deze Klimadak- voorwaarden zijn altijd bindend en kunnen niet worden verworpen. Wij wijzen algemene voorwaarden van u die in strijd zijn met deze voorwaarden dan ook uitdrukkelijk van de hand.

2. Acceptatie en betaling

Wanneer u Klimadak de opdracht geeft een Klimadak te plaatsen, dan kan dat een dak zijn waarop u vooraf investeert, of een dak welke wordt geleast. Wanneer u kiest voor een leasedak, dan ga u een overeenkomst aan met de leasemaatschappij, zij bepalen de betalingsvoorwaarden. Wanneer u het bedrag voor het plaatsen van een Klimadak zelf wilt voldoen, dan gelden de volgende betalingsvoorwaarden; 30% het offertebedrag bij opdracht, 30% bij levering dak, 30% na installatie van zonnepanelen en 10% bij acceptatie en ingebruikname. Wanneer u geen zonnepanelen afneemt, dan gelden de volgende betalingsvoorwaarden; 30% het offertebedrag bij opdracht, 60% bij levering dak en 10% bij acceptatie en ingebruikname.

3. We geven 15 jaar garantie op de dakbedekking

Een Klimadak behoort intensief en op een speciale wijze te worden onderhouden met de juiste zorg, producten en aanpak. Het onderhoud is een vast onderdeel van de overeenkomst in de vorm van een abonnement voor onbepaalde tijd, totdat een van de partijen deze opzegt. Tijdens de looptijd van het abonnement garanderen wij 15 jaar lang het functioneren van de dakbedekking. Met betrekking voor het functioneren van de zonnepanelen nemen wij de garantie van de fabriek over, welke 12 jaar is. 

Zolang u een onderhoudsabonnement heeft, komen wij ten minste twee keer per jaar op het dak voor reiniging, inspectie en onderhoudswerkzaamheden. Wanneer de onderhoudsovereenkomst wordt opgezegd, of er worden door derden werkzaamheden op en/of aan het dak en/of de elektrische installatie uitgevoerd, dan vervalt per direct de garantie van het Klimadak als geheel. Een abonnement kan daarom dan niet tussentijds onderbroken worden. Klimadak biedt biedt haar producten aan als één onlosmakelijk geheel en onderhoudswerkzaamheden worden met grote zorg uitgevoerd. 

4. Wij kunnen subsidie voor u aanvragen

In diverse gemeenten en provincies gelden specifieke regels en dat zoeken wij voor u uit. Wij kunnen daarom één of meerdere subsidies voor u aan zodat de investering in een Klimadak nog interessanter kan worden. Een subsidie kan op diverse manieren worden toegekend, dit houdt in dat een eventuele subsidie wordt toegekend aan de pandeigenaar, huurder of aan Klimadak zelf. Een subsidie wordt altijd achteraf toegekend en valt buiten de overeenkomst met Klimadak. Wij kunnen namelijk nimmer garanties geven of er sprake is van een subsidie of niet, of dat deze uiteindelijk wordt toegekend of uitbetaald om wat voor reden dan ook.

5. Onderhoudsabonnement

Een maand na het moment van levering van het Klimadak gaat automatisch het onderhoudsabonnement in. Elke maand wordt automatisch een bedrag van de zakelijke bankrekening geïncasseerd. Mocht het onverhoopt zo zijn dat het bedrag wordt gestorneerd, dan sturen we u tweemaal een herinnering. Heeft u 5 dagen of meer na de 2e herinnering nog niet betaald, dan vervalt het onderhoudsabonnement automatisch. Het bedrag voor het onderhoud wordt per jaar geïndexeerd conform de publicatie prijsindex consumentenprijzen zoals gepubliceerd door het CBS.

6. Hulp bij calamiteiten

Wanneer blijkt dat een calamiteit zich voordoet doordat lekkage aan het dak is ontstaan dan zijn wij 24-uur per dag beschikbaar om deze op te lossen. Mocht er geen energie worden opgewekt, dan zullen wij deze de eerstvolgende werkdag herstellen, mits de benodigde onderdelen daarvoor beschikbaar zijn.

7. We zijn afhankelijk van het weer

We kunnen nimmer een aanvangs- en/of opleveringsdatum vastleggen, doordat we afhankelijk zijn van het weer. We plaatsen alleen een Klimadak als weersomstandigheden dat toelaten. De ondergrond moet droog zijn en voor de veiligheid voor onze mensen moeten wij in kunnen staan i.v.m. wind. We bekijken per dag wat de omstandigheden zijn en leveren het dak pas op wanneer we onder de juiste condities het dak en panelen op de juiste wijze hebben kunnen installeren.

8. De ondergrond moet in goede bouwkundige staat worden aangeboden

We plaatsen een Klimadak enkel op platte daken en over de bestaande dakbedekking. We creëren daarmee nieuwe eigenschappen van de dakbedekking als geheel. We kunnen uiteraard geen Klimadak plaatsen op een dak welke gebreken vertoond, dus dient de ondergrond in goede staat te worden aangeboden. Dit betekent dat het bestaande dak wind- en waterdicht moet zijn en geen bouwkundige gebreken in de constructie m.b.t. het extra gewicht dat het Klimadak met zich meebrengt. 

Indien er wel sprake van gebreken of tekortkomingen dienen deze vooraf te worden hersteld door een bouwkundig aannemer en/of dakdekker. Wij accepteren de opdracht pas nadat u melding heeft gemaakt dat de constructie en ondergrond aan de eisen van Klimadak voldoet. Indien achteraf blijkt dat de onroerende zaak in tegenstelling tot de door u gedane mededeling ongeschikt was voor het plaatsen van een Klimadak, bent u verplicht om de schade die Klimadak als gevolg daarvan heeft geleden te vergoeden.

9. Overmacht en aansprakelijkheid

Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen en waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen, zoals uitval van mankracht, weersomstandigheden en/of niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of overheidsmaatregelen. U kunt ons niet aansprakelijk stellen voor overmacht en wij zijn u nimmer verplicht schade te vergoeden welke hieruit is voortgevloeid.

U kunt ons tevens niet aansprakelijk stellen voor schade, direct of indirect, die tijdens de uitvoering wordt toegebracht, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld door onszelf. Indien u enig risico heeft verzekerd, bent u gehouden ons ter zake van dit risico te vrijwaren. Elke vordering tot schadevergoeding van u vervalt wanneer de melding van de schade buiten de garantietermijn valt.

10. Bij geschillen

Wanneer er sprake is van een geschil kan de overeenkomst altijd door ons worden ontbonden. Dit kan wanneer u niet tijdig aan uw verplichtingen heeft voldaan of wanneer er sprake is van overmacht. U kunt bij ons de overeenkomst enkel ontbinden indien daartoe een gewichtige reden bestaat en wij deze reden accepteren. U bent wel gehouden om het betalen het percentage (conform het stadium) genoemd in artikel 2 van de aangenomen som welke is overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

In geval van ontbinding door u dient u het reeds uitgevoerde werk te betalen tegen het bedrag zoals vermeld op de overeenkomst. Daarnaast hebben wij het recht om schadevergoeding te vorderen.

Op elke overeenkomst tussen ons en u is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, wanneer onderling geen rechtstreekse oplossing wordt gevonden.

© 2021 Klimadak - Alle rechten voorbehouden.